Aansprakelijkheden, auteursrechten en privacy.

Door te surfen op onze website verklaart u zich akkoord met de hieronder opgesomde bepalingen.  Verder leest u meer over onze en uw aansprakelijkheden met betrekking tot het gebruik van de website, auteursrechten en uw privacy.

Doel en gebruik van de website

Doel van de website

De website www.neondesign.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking en werkzaamheden van Neon Design.
Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot de informatie over Neon Design. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, dient u steeds contact op te nemen met Neon Design. U kan dit doen via het contactformulier, via email of telefonisch.

Gebruik van de website

Neon Design besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Neon Design niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Neon Design de vereiste inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren.
Neon Design wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.
De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met Neon Design.
Neon Design spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Neon Design kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.
Neon Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met (hyper)links mogelijk doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Neon Design beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Neon Design aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Privacy policy

1. Doel van het privacybeleid
Neon Design hecht veel waarde aan het recht op privacy en stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons. We vinden het fijn dat u erop vertrouwt dat we uw persoonsgegevens zowel zorgvuldig als verstandig zullen gebruiken, in overeenstemming met de beginselen van dit privacybeleid, dat van kracht is wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en onze website raadpleegt.
Dit privacybeleid wil u duidelijk maken welke persoonsgegevens we over u verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen. Verwijzingen naar persoonsgegevens in dit privacybeleid bevatten alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks identificeert, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, rekeningnummer en vorige ‘aankopen’.

Merk op dat dit beleid samen met andere beleidsmaatregelen en procedures van toepassing is. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar het is bedoeld om de naleving te verzekeren van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘General Data Protection Regulation’ of ‘GDPR’ genoemd).

Als uw verwerkingsverantwoordelijke (data controller) bepalen wij waarom en hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid schetst welke persoonsgegevens we over u verzamelen (Hoofdstuk 3.1), op welke rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verzamelen (Hoofdstuk 3.2), hoe we uw persoonsgegevens beschermen (Hoofdstuk 4), aan wie we uw persoonsgegevens bekendmaken (Hoofdstuk 5), indien nodig buiten de Europese Unie (Hoofdstuk 6). Bovendien bepalen we ook hoelang we uw persoonsgegevens moeten bijhouden (Hoofdstuk 7) en welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens op het juiste moment veilig en definitief te verwijderen (Hoofdstuk 8).

2. Wie controleert uw persoonsgegevens?
Neon Design nv is de controller van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Ons hoofdkantoor bevindt zich in de Essenestraat 22, 1740 Ternat, België. Neon Design nv is geregistreerd in België onder ondernemingsnummer BE 422 736 391.
Als u algemene vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kan u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Neon Design door te mailen naar david@neondesign.be. U kan ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

3. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken

3.1. Persoonsgegevens die we over u verzamelen
Omdat wij dataprivacy zo belangrijk vinden, willen we open en transparant blijven over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Neon Design zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dat nodig is in het kader van onze diensten.

Afhankelijk van uw gebruik van onze diensten en onze website kunnen wij dan ook volgende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en bekendmaken (m.a.w. verwerken): uw contactgegevens, zoals uw voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. We kunnen ook informatie over betalingen, kredieten en bestellingen verzamelen. We nodigen u uit om de volgende hoofdstukken te lezen voor meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Ook al worden we technisch gezien als ‘data controllers’ (verwerkingsverantwoordelijken) beschouwd, toch blijft de uiteindelijke controle over uw persoonsgegevens steeds in uw handen. Indien u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, hebt u het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonsgegevens die we momenteel over u bijhouden in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om informatie te krijgen over de verwerking, ook over de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Wanneer u een fout in uw persoonsgegevens opmerkt, kunt u ons ook vragen om de foutieve persoonsgegevens te corrigeren of om uw persoonsgegevens te vervolledigen. Vervolgens zullen wij alle derden aan wie we uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonsgegevens ook bij hen helemaal juist zijn. Wanneer dat technisch haalbaar is, hebt u het recht om te vragen dat Neon Design uw persoonsgegevens doorstuurt naar een andere onderneming van uw keuze.

3.2. Rechtsgronden voor de verwerking
Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving mogen persoonsgegevens enkel worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal rechtsgronden. Bij Neon Design baseren we ons op een van de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

  • noodzaak voor de uitvoering van een contract met u (bv. wanneer u een beroep doet op één van onze diensten);
  • wettelijke verplichting waaraan Neon Design is onderworpen (bv. wanneer we uw betalingsgegevens behandelen);
  • legitieme belangen van Neon Design (bv. wanneer we u marketingmails sturen over diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten waarop u reeds een beroep heeft gedaan);
  • uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven).

3.3. Marketingmails en nieuwsbrieven
Sommige van onze klanten vinden het fijn om nieuwsbrieven te krijgen om op de hoogte te blijven van nieuwigheden omtrent Neon Design. We begrijpen echter dat dit niet voor iedereen zo is. Daarom is de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Dit betekent dat we u nooit marketingcommunicatie zullen sturen als u dat niet op prijs stelt, tenzij u reeds een beroep heeft gedaan op één van onze diensten.

Als u nieuwsbrieven over onze nieuwste diensten wenst te ontvangen, kunt u intekenen op onze nieuwsbrieven per e-mail via onze website. In dat geval zullen we uw e-mailadres en uw naam- en voornaam verwerken.
Zodra u bent ingeschreven, kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering door Neon Design of door een van de externe ontvangers met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, op voorwaarde dat we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen. Als we uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doel door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) David Beeckman (david@neondesign.be). Dit brengt geen extra kosten met zich mee.

3.4. Informatie die we intern verzamelen
Wanneer u beroep doet op één van onze diensten, kunnen we persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens en beperkte betalingsgegevens verwerken, omdat deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u.
U kan zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Als we uw gegevens niet langer mogen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt te verlenen.

4. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
Neon Design stelt alles in het werk om te zorgen voor een legale, eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens. Bijgevolg zullen we uw persoonsgegevens enkel gebruiken als we daar een geldige reden voor hebben en op voorwaarde dat u op voorhand werd geïnformeerd over de verwerkingsdoeleinden, meer bepaald op het ogenblik dat we uw persoonsgegevens verzamelden.

Bovendien garandeert Neon Design dat elke verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot wat nodig, geschikt en relevant is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld. Wanneer dit mogelijk en technisch haalbaar is, zal Neon Design geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gebruiken, bv. voor doeleinden met betrekking tot onze interne statistieken en financiële rapportage.

Omdat wij de bescherming van uw persoonsgegevens van het allergrootste belang vinden, besteedt Neon Design ook veel aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en van de systemen waarin ze zijn opgeslagen. We hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen vastgelegd en ingevoerd tegen ongeoorloofde toegang, illegaal gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. Zo heeft Neon Design er alle vertrouwen in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een strikte ‘need to know’-basis, waar en wanneer gepast en noodzakelijk.

We zijn er ons ten volle van bewust dat bedreigingen evolueren en diversifiëren en we willen uw vertrouwen graag nog heel lang behouden. Daarom herzien en actualiseren we onze veiligheidsmaatregelen en -infrastructuur zodat we de operationele risico’s kunnen beperken en onze veiligheidsprogramma’s op het niveau van de meest recente industrienormen en beste praktijken kunnen houden.

5. Externe partijen met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen
Wanneer dat relevant en noodzakelijk is voor het doel van de verwerkingsactiviteit, kan het soms nodig zijn dat we uw persoonsgegevens bekendmaken aan andere relevante organisaties die er kennis van moeten nemen (de zogenaamde ‘ontvangende derde partijen’), op basis van ons legitiem belang.

Om meer inzicht te krijgen in uw interesses en voorkeuren en om u relevantere reclameboodschappen te kunnen sturen, kunnen we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met ondernemingen gespecialiseerd in gegevensanalyse en met adverteerders, op basis van ons legitiem belang.

Elke keer dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, valt dit onder strikte gegevensverwerkingsovereenkomsten, waarbij Neon Design de verwerkingsverantwoordelijke blijft en de betrokken derden optreden als verwerkers. Neon Design beperkt de toegang en overdracht van uw persoonsgegevens tot betrouwbare ontvangende derde partijen die een geschikt niveau van gegevensbescherming kunnen aantonen. Bovendien moeten deze ontvangende derde partijen alle persoonsgegevens vernietigen of teruggeven aan Neon Design na het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking en moeten ze bestaande kopieën vernietigen, tenzij het wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens bij te houden.

6. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens
We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.
Om te weten wat Neon Design daartoe onderneemt, kan u contact opnemen met de FG.

7. Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij
Als algemene regel houdt Neon Design uw persoonsgegevens slechts bij zolang dit nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. Die noden kunnen echter variëren voor verschillende gegevenstypes in de context van verschillende diensten. Daarom kunnen de daadwerkelijke bewaartermijnen aanzienlijk uiteenlopen. Bovendien zijn er wetten en regelgevingen van toepassing die ook minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastleggen.
Neon Design zal er steeds voor zorgen dat u op de hoogte wordt gebracht van de criteria die worden gebruikt om de daadwerkelijke bewaartermijn en de onderliggende redenen ervoor te bepalen. Die hangen af van de vraag of we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een contractuele relatie met u of op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, of we de persoonsgegevens verwerken voor uw eigen legitieme belang, en of Neon Design wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bij te houden om te voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen.

8. Hoe we uw persoonsgegevens wissen
In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw echte identiteit geeft, kunt u uw recht uitoefenen om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij ontvangende derde partijen aan wie we uw persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte brengen van dit verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat dit enkel mogelijk is in de mate dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (i), als de verwerking gebaseerd was op uw toestemming en u die introk (ii) of wanneer u reeds bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking op basis van ons legitieme belang (iii).

Behalve wanneer we een kopie van uw persoonsgegevens moeten bijhouden voor statistische doeleinden, om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor zover we wettelijk verplicht zijn om een kopie van uw persoonsgegevens bij te houden, kunt u erop vertrouwen dat Neon Design uw persoonsgegevens ofwel veilig zal verwijderen ofwel voorgoed zal anonimiseren zodra we hebben voldaan aan het oorspronkelijke verwerkingsdoel en wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens bij te houden.

9. Uw rechten als datasubject
Wenst u meer informatie of wilt u een van uw bovengenoemde rechten uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen (david@neondesign.be). We zullen ons best doen om uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden, en in ieder geval binnen één maand. Wanneer het ons meer tijd kost om aan uw verzoek te voldoen, zullen wij u hierover informeren en zullen we opnieuw contact met u opnemen binnen twee extra maanden. Neon Design rekent u daar niets voor aan, tenzij we u de gevraagde informatie al eerder hebben verstrekt of tenzij het onredelijk moeilijk voor ons is om die informatie te bemachtigen. In dat geval zullen we u op voorhand de administratieve kosten laten weten.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop we uw verzoek hebben behandeld, hebt u het recht om te verzoeken dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in uw land van woonplaats. Ook al hopen we oprecht dat dit niet nodig zal zijn.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Neon Design via het contactformulier.
Neon Design behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van Neon Design of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Neon Design of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Neon Design bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Neon Design wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Neon Design mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat Neon Design de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook en dit met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. De enige bevoegde rechtbank is deze territoriaal voor Ternat.

Corporate
Identity
Constructors

Essenestraat 22

B 1740 Ternat

info@neondesign.be

+32 2 582 20 50

 

BE 422 736 391

Home

Lichtreclame en Signalisatie

Gevelbekleding

Diensten

Werkwijze

Productie

Over ons

Contact

Privacy

Volg ons